top of page

סוד האותיות על פי הקבלה – כיצד בונים שם מאותיות 

מאת ד"ר רמי שקלים

 תורת המזל דר רמי שקלים, תורת המזל על פי התלמוד והקבלה, סוד האותיות

על פי הקבלה, לכל אות יש סוד מסוים. זאת ועוד: לכל אות יש "אנרגיה" או כוח מסוים, הנובע ממידת החסד או מידת הדין. שמות, הבנויים מאותיות בעלות כוח החסד, יתנו שפע לבעליהם. שמות, הבנויים מאותיות בעלות כוח הדין, עלולים לגרום לקשיים מרובים לבעליהם.

מידת החסד בצורתה הטהורה אינה טובה לאדם. חסד טהור פירושו שפע ללא גבול. נניח שאנו משקים עץ עם מים, ואלו זורמים ללא גבול לעץ. ברור שבמצב זה העץ לא ישרוד. מאידך גיסא, גם דין בצורתו הטהורה אינו טוב לאדם. דין טהור פירושו צמצום מוחלט עד לאפס. בדוגמת העץ נניח שהיינו מונעים ממנו מים, ברור שהוא לא היה שורד. אשר על כן, רק שיתוף מידת החסד עם הדין נחשב כשילוב טוב. אדם הרוצה לשתות מים, המסמלים חסד, לוקח ספל המסמל את מידת הדין או הצמצום, ויוצק לתוכם מים, רק כך יוכל לשתות את המים, בהיותם בתוך הכלי המגביל. אם המגבילה את תינוקה מלאכול סוכריות, מחשש שאלו יפגעו בשיניו, פועלת על פי מידת הדין המגביל. ברם, בפעולה זו היא מייצרת "חסד", שכן היא דואגת לבריאות שיניו של ילדה. במקרים שונים, לסיבות שונות, מופיעים "מינונים" שונים של חסד ודין.

 

 

על תורת הנפש והגלגול, על תיקוניו של האדם בעולם זה, על סוד האותיות ועוד, ניתן לקרוא בספריו של רמי שקלים: "ראשית תורת הנפש והגלגול במאות ה15-12", "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה", "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה". 

bottom of page