top of page

סוד האותיות על פי הקבלה – שינוי שם כסגולה לשינוי מזל

מאת ד"ר רמי שקלים

מכיוון ששם האדם רומז על שורש נשמתו של האדם ובו כלול ורמוז מזלו, הרי ששינוי שם או אות מהשם, משנה את מזל האדם. להלן דוגמאות מן המקרא לכך:

  • שמו של אברם אבינו שונה לאברהם, וכך הפך ל"אב המון גויים" (בראשית יז, ה).

  • שרי הייתה עקרה ולא ילדה. שינוי שמה לשרה, שינה את מזלה והיא ילדה את יצחק (בראשית יז, טו).

  • רחל אימנו, לפני פטירתה בלידתה את בנימין קראה לו בן אוני,  ברם,  אביו  יעקב  אבינו  שינה  את  שמו  לבנימין כסגולה לשינוי במזל (בראשית לה, יח).

  • יעקב שונה לישראל, והפך להיות אבי עם ישראל: "ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא שמו ישראל" (בראשית לה, י).

  • פנחס הכהן היה בנו של אלעזר הכהן ונכדו של אהרון הכהן. בשל קנאתו לברית המילה בחטא שחטאו בני ישראל בשיטים,  כרת  עמו  האל  ברית,  ושינה  את שמו לפינחס. השינוי התבטא באות יוד שהפכה קטנה (במדבר כה, יא). הנה כי כן, לתוספת או לשינוי  אותיות  ה'  י'.

 

בשמות  האדם יש משמעות  קבלית  גדולה.

הושע בן נון שונה ליהושע בן נון (במדבר יג, טז). תוספת האות י' לשמו, הוסיפה לו מעמד רוחני גבוה יותר ואף מזלו השתנה. בעקבות כך זכה יהושע בן נון להיות מנהיגם של ישראל לאחר פטירת משה. על פי מסורת המובאת התלמוד, האות י' שקיבל הושע בן נון, היא האות י' משמה של שרי שהפך  לשרה (תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין דף יג/א; תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, קז ע"א; בראשית רבה, מז א).

דוד נקרא בתחילה בלי האות י' בשמו (בנביאים ראשונים, ברובם של נביאים אחרונים ובתהלים) ואחר שונה שמו לדויד (בתרי עשר, בעזרא, נחמיה ובדברי הימים). לדוד  היו  שמות  נוספים: אלחנן בן יערי ארגים,  בית  הלחמי (שמואל ב כא, יט; דברי הימים א כ, ה), וכן עדינו העצני (שמואל ב, כג, ח),  ויושב    בשבת תחכמני (שמואל ב כג, ח). על השם עדינו העצני אומרים חז"ל: "כשהיה יושב [דוד] ועוסק בתורה - היה מעדן עצמו כתולעת. ובשעה שיוצא למלחמה - היה מקשה עצמו כעץ על שמונה מאות חלל בפעם אחת"(מסכת מועד קטן טז, ע"ב).

 

על תורת הנפש והגלגול, על תיקוניו של האדם בעולם זה, על סוד האותיות ועוד, ניתן לקרוא בספריו של רמי שקלים: "ראשית תורת הנפש והגלגול במאות ה15-12", "תורת הנפש והגלגול בראשית הקבלה", "תורת המזל על פי האסטרולוגיה הנומרולוגיה והקבלה". 

 

 

bottom of page